Kemikonsult företag som handskas dagligen med farligt gods


Amasis
 är ett kemikonsult företag som erbjuder bland annat konsulttjänster inom kemikaliehantering och farligt gods. Det dem erbjuder är rådgivning där de erbjuder hjälp med strategisk rådgivning gällande kemikaliehantering, farligt gods och byggvaror. Att ha en kemikonsult är något som många företag saknar, vilket också är något som många efterfrågor av myndigheterna och kunder som ställer höga krav på dokumentation vid försäljning av kemikalier. Förutom att ha kemikonsulter så erbjuder företaget även utbildningar inom miljö och ADR.

Amasis erbjuder ADR-utbildning

Om du planerar att transportera farligt gods eller är inblandad i transport måste du ha genomfört ADR-utbildning. Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå vid hantering av farliga ämnen. Utbildningen syftar också till att förebygga olyckor, men lär sig också vid en olycka hur man bäst kan vidta åtgärder för att minimera skador på liv, hälsa, miljö och egendom.

Amasis erbjuder ADR-utbildning skräddarsydd för kundens lokaler, egen lagringspersonal och andra personer som är involverade i transport. Förutom ADR-utbildning erbjuder Amasis utbildning i hantering av kemikalier. Denna utbildning ges till företagspersonal och är specifik utbildning i hantering av farliga ämnen och preparat, riskanalys, åtgärder och skydd av kemikalier i arbetsmiljön och tolkning av säkerhetsinformation.