Transport till sjöss – Deklarera farligt gods

Allt som transporteras till sjöss måste hanteras på ett korrekt och riktigt sätt. Detta inkluderar lagring, separation och säkring av anledning att inte utgöra en säkerhetsrisk på fartyget. Farligt gods innefattar ämnen och föremål som innehåller farligt gods som kan vara skadligt för människor, djur och miljö under sjötransport. För dessa ämnen finns det en komplett uppsättning med regler och riktlinjer även kallat IMDG -koden. Där beskrivs specifikt hur man märker, förpackar, deklarerar och separerar farliga varor.

Deklarera farligt gods

Fartyg som transporterar gods som anses vara farligt eller förorenande, oavsett storlek, måste skicka in s.k. deklarationsformulär för farligt gods. Denna rapport avser fartyg som avgår från svenska hamnar eller anländer från hamnar utanför EUs gränser. Denna information är obligatorisk och måste skickas elektroniskt till den svenska sjöfartssamtalaren genom ett system som kallas Maritime Single Window (MSW), som är ett rapporteringssystem som drivs av Svenska Sjöfartsverket.

Skärgårdsjouren

Skärgårdsjouren erbjuder sjötransporter i Stockholms skärgård ifall du behöver hjälp med transport av gods eller varor till någon av de många öarna.