Sänka sjukskrivningar med proaktiv företagshälsa

Visste du att 40% av alla sjukskrivningar skulle kunna undvikas med rätt insatser i ett tidigt skede – något som sparar stora pengar för arbetsgivarna och göra medarbetarna friskare. En nytänkande företagshälsa med digital sjuk- och friskhantering ger företag de rätta verktygen och möjlighet att jobba förebyggande för att minska sjukfrånvaron.

Digital proaktiv företagshälsa bidrar till minskad sjukfrånvaro och är något som Qurant är expert på. Av all sjukfrånvaro från arbetet beräknas uppskattningsvis 50 – 60% ha anknytning till arbetsrelaterad stress. Samtidigt visar undersökningar att företagshälsovård sällan används för att motverka ohälsa på jobbet.

Lisa Schmidt, arbetsmiljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, är aktuell med en avhandling om hur företagen använder sig av företagshälsovården. Den visar att företagshälsovårdens tjänster främst används i efterhand, till exempel vid rehabilitering, eller för hälsounder-sökningar, som har mindre betydelse för att minska sjukfrånvaron och sällan bidrar till förbättringar av hälsan och arbetsmiljön.

Traditionell företagshälsovård är beroende av sina interna kompetenser och har ofta mindre fokus på förebyggande hälsovård. Sjuk- och friskhantering, för de som erbjuder det, är en separat tjänst som inte är direkt sammankopplad med resterande tjänster vilket gör att ansvaret ligger på arbetsgivaren att dra slutsatser och kontakta företagshälsan för åtgärder.